93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

Com aconseguir una neteja d'espais industrials a l'detall

Neteja d'espais industrials

Com neteja d'espais industrials s'entén la neteja de naus, fàbriques i instal·lacions destinades a la producció de béns i serveis. La neteja de fàbriques en totes les accions i processos que són necessaris per poder controlar la higiene, desinfecció i el bon funcionament de la producció industrial.

Un bon manteniment de la neteja de naus i fàbriques és de vital importància, no només a nivell de productivitat, sinó que també per garantir la seguretat dels treballadors.

Per què és tan important la neteja d'espais industrials?

Les principals raons per les quals és imprescindible una bona neteja d'espais industrials i fàbriques són: la maquinària, prevenció de riscos laborals i toxicitat.

• Maquinària: per mantenir i prevenir el deteriorament de la maquinària que s'empra en els processos industrials cal sempre una gran neteja de la mateixa. Amb una neteja habitual i detallada, les màquines i aparells empleats podran durar més temps sense necessitat de ser reparats o substituïts. Això es tradueix en una inversió a mig i llarg termini, ja que al no haver de fer reparacions freqüents s'estarà estalviant diners.

• Prevenció de riscos laborals: les fàbriques i naus són espais on hi ha més risc laboral si ho comparem amb oficines, botigues o cafeteries. I, és per això, de manera que la neteja de fàbriques i naus té una repercussió directa en l'ambient laboral dels treballadors. Per poder assegurar tant la seguretat com la higiene en els espais industrials és necessari realitzar una prevenció de riscos que estigui dissenyada i ben estructurada per un professional en el sector.

• Toxicitat: Molts espais industrials, fàbriques i naus treballen amb substàncies molt tòxiques que representen una gran perillositat per als treballadors. El plom, el mercuri, pintures o els detergents industrials tenen una influència negativa en la salut de les persones. També hi ha altres agents que afecten la salut com bacteris, fongs, virus i microbis.

Productes de neteja industrial

Generalment els productes de neteja que s'utilitzen en els espais industrials, són molt més potents que els que se solen utilitzar per a altres espais com llars, locals comercials o oficines. Si bé és cert que s'usen productes convencionals com les escombres, espàtules, carros, escorredors o cubs que també es poden utilitzar en la neteja de locals comercials o oficines. També es poden emprar altres elements especials per a assecar les zones una vegada que s'han desinfectat i netejat.

En la neteja d'espais industrials és molt important l'ús de guants, màscares o roba especialment dissenyada per si s'està en contacte amb productes tòxics perjudicials per a la salut. Hi ha molts productes l'ús no és senzill ja que se'ls ha de prestar atenció i saber com manejar-com: els desengreixants potents, bactericides o detergents forts.

Màquines per a la neteja d'espais industrials

S'utilitzen dos tipus de maquinària en la neteja de fàbriques, nau i espais industrials: les màquines manuals i les màquines elèctriques. Les màquines manuals no porten motor pel que no fan sorolls ni contaminen. Aquest tipus de màquines és molt econòmic però no ofereixen gran llibertat de moviment perquè són usades a través de la força del treballador per a la neteja d'espais industrials.

Les màquines elèctriques, per contra, ofereixen una gran llibertat de moviment, alleugereixen la feina dels empleats que han de manipular-les i proporcionen resultats més perfectes en menys temps en la neteja de fàbriques.

Neteja d'espais industrials segons la seva activitat

Segons l'activitat industrial que es dugui a terme, la neteja industrial tindrà unes característiques o unes altres així com seran necessaris uns materials específics per a cada cas.

Neteja d'espais industrials segons la seva activitat

Segons l'activitat industrial que es dugui a terme, la neteja industrial tindrà unes característiques o unes altres així com seran necessaris uns materials específics per a cada cas.

- Neteja de fàbriques

Quan es realitza la neteja de fàbriques és molt corrent trobar-se amb petites fuites d'oli o combustible, per la qual cosa és imprescindible netejar en profunditat. Sempre que s'hagin de netejar aquest tipus d'indústries cal avisar als treballadors perquè planegin a quina hora del dia és millor realitzar-lo. Els paviments han de netejar-se diàriament ja que són moltes les persones que caminen sobre ells, com també les màquines o vehicles que arrosseguen les seves rodes i embruten.

Algunes de les tècniques en la neteja d'aquestes zones industrials són l'aire comprimit i l'equip manual.

- Neteja de fàbriques o naus destinades a l'agricultura i ramaderia

Totes les naus destinades a la producció alimentària necessiten una neteja d'aquestes zones industrials exhaustiva ja que el destinatari final són les persones i la seva salut no s'ha de veure mai perjudicada. A les naus ramaderes, agrícoles o pesqueres es produeix una entrada constant d'agents patògens que poden produir malalties infeccioses. Hi ha moltes zones humides en aquestes naus, on creixen fongs i bacteris a gran velocitat. Per això és molt important la desinfecció total de les zones propenses a contagis i la neteja de les restants zones industrials general de la resta d'espais de les naus.

La neteja es pot realitzar en sec o humida. Tots els ventiladors, preses d'aire, llits o gàbies on hi hagi fems dels animals han de netejar-se amb moltíssima freqüència normalment amb aigua a pressió fora de les instal·lacions, sempre que sigui possible. L'interior d'aquests espais industrials, agrícoles o pesqueres han de aspirar o escombrar per eliminar la pols i la brutícia dels sostres. A més, els paviments sempre han d'estar nets i desinfectats al començar la jornada laboral dels treballadors.

Neteja de naus industrials

És habitual que aquestes naus estiguin formades per diferents zones com les oficines, els tallers i els magatzems. Solen ser bastant grans i tenen superfícies molt àmplies on es poden emprar tècniques de neteja intensives de zones industrials.

La neteja de fàbriques se centra sobretot en els magatzems ja que es guarden caixes, maquinàries, eines, vehicles etc.

Les màquines que s'utilitzen per a la neteja dels espais industrials com magatzems són aspiradores en sec, màquines fregadores i per assecar els sòls etc. Amb les màquines fregadoras es fa molt més còmoda la retirada de residus sòlids com les taques de greix, ciment, brutícia i pols.

 

Articles recents

Et mantenim informat sobre les últimes tendències en el sector de la neteja industrial i novetats en tractaments de desinfecció

ETEJA DE DE COL.LEGIS I ESCOLES A BARCELONA

La neteja general de col·legis de Barcelona no és gaire diferent de la neteja d'altres centres, però sí que cal tenir molt present que les persones que freqüenten els col·legis i escoles ...

La importància de la higiene als centres infan-tils o col·legis

Les escoles bressol són el primer punt de socialització dels petits de la família. La neteja d´aquests centres infantils o col·legis han d´estar molt controlada, assegurant una bona higiene per evitar contagis. La ...

TRACTAMENT AMB OZON

La desinfecció amb ozó s'han presentat com a solució per a molts comerços per garantir la seguretat als clients davant de la por al contagi per la COVID-19. Com es pot assegurar ...