93 330 03 41 limpieza@olssa.es Intranet clients Castellà

|

Català
Desinfecció amb Ozó Mètode de treball Nosaltres Contacte

Declaració de compromís de la direcció

Una manera d'actuar que garanteix la satisfacció de tots

º

OLSSA porta a terme la seva missió mitjançant la implantació i manteniment de forma voluntària d'un sistema que integra les disciplines de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals en el marc d'una gestió ètica i socialment responsable i en conformitat amb els valors que subscriu.

La Direcció General, conscient de la importància de garantir la qualitat dels seus serveis, la seguretat i salut dels treballadors, el respecte a l'entorn i la gestió ètica i socialment responsable d'acord amb la política aprovada d'implantació i manteniment d'un Sistema de gestió integrat, té els següents compromisos:

 • Garantir capacitat de resposta comercial davant les necessitats i expectatives dels nostres clients
 • Vigilar el compliment dels requisits dels nostres clients amb el propòsit d'augmentar la satisfacció
 • Vigilar el compliment dels requisits de caràcter legal i reglamentari que estableix la legislació vigent i en especial els aplicables en matèria de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos i responsabilitat social
 • Vigilar el compliment dels requisits que, si s'escau la pròpia organització subscrita en qualsevol de les disciplines integrades
 • Revisar els procediments i instruccions de treball d'acord a la seva adaptació al procés tècnic i a l'entorn ambiental
 • Potenciar la innovació (tecnologia, etc.) amb la finalitat de millorar els serveis en línies globals (seguretat, satisfacció client, prevenció de la contaminació)
 • Adoptar els mitjans i recursos necessaris per identificar, avaluar i controlar els possibles riscos dels treballadors i informar dels resultats d'aquesta activitat als nostres treballadors
 • Adoptar els mitjans i recursos necessari per garantir la vigilància de la salut dels treballadors
 • Adoptar els mitjans i recursos necessaris per identificar, avaluar i controlar els aspectes ambientals que poden tenir impactes en el medi ambient
 • Facilitar la suficient i adequada formació i informació a el personal en matèria preventiva, de qualitat, medi ambient i responsabilitat ètica i social d'acord amb la responsabilitat, tasques i funcions que desenvolupa a l'empresa
 • Fomentar la participació i el dret a consulta dels treballadors en les quatre disciplines a través de les vies legalment establerts
 • Afavorir la col·laboració amb l'entorn social

Únicament assumint aquests compromisos podrem garantir la qualitat dels nostres processos i serveis, aconseguir el més alt nivell de seguretat i salut en el nostre treball.